Sopimusehdot ja säännöt

1. SOITTIMEN VUOKRAUS:

 Soittimen voi vuokrata Suomessa asuva täysi-ikäinen, 18-vuotta täyttänyt henkilö. Soittimet vuokrataan kuukausittain rahaa vastaan ja maksu veloitetaan erikseen toimitetulla laskulla. Vuokrasoitinta tulee käyttää ainoastaan sille ominaiseen tarkoitukseen erityistä huolellisuutta noudattaen.

 2. EI VUOKRARAHAN PALAUTUSTA:
 Soittimen vuokra-aika on vähintään yksi kuukausi.  Alle kuukauden kestävästä vuokra-ajasta veloitetaan yhden kuukauden suuruinen maksu. Maksua ei palauteta, mikäli vuokraaja palauttaa soittimen ennen kuin kuukauden vuokra-aika on umpeutunut.
 
3. LASKUTUS JA LASKUTUSKAUDEN MUODOSTUMINEN:
 Vuokrasoittimen toimituksen yhteydessä vuokraaja saa laskun sähköpostitse, jonka tiedoilla hän maksaa jokaisen alkavan vuokrakuukauden kuukausimaksun. Mikäli vuokra-aika on alkanut kuukauden 1.-15. päivien välillä, laskutuspäivä määräytyy jatkossa kuukauden 1. päiväksi. Mikäli vuokra-aika on alkanut kuukauden 16.-31. päivien välillä, laskutuspäivä määräytyy jatkossa kuukauden 15. päiväksi.

 
4. VAKUUTUS, OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET:

 Vuokraaja on vastuussa vuokraamastaan soittimesta ja soitintarvikkeista niiden täyteen arvoon saakka. Soittimen arvo on luovutushetkellä kirjattu vuokrasopimukseen. Vuokraaja on velvollinen hankkimaan vuokrattavalle soittimelle ja soitintarvikkeille vakuutuksen tai liittämään ne omaan kotivakuutukseen, jonka piiriin vuokratut esineet kuuluvat. Vuokraaja vastaa vakuuttamiseen liittyvistä maksuista.

 Pohjolan Vuokrasoitin pyrkii luovuttamaan vuokrattavan soittimen vuokraajalle viivytyksettä. Pohjolan Vuokrasoitin ei vastaa vuokraajalle aiheutuneista mahdollisista vahingoista, mikäli soittimen luovutus viivästyy Pohjolan Vuokrasoittimesta riippumattomista seikoista. Pohjolan Vuokrasoitin ei myöskään vastaa mahdollisista vahingoista, jotka voivat aiheutua vuokraajalle tämän sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta. Soitin vuokrataan ennakkoon annettujen kuvausten perusteella. Soitinvuokrasopimukseen on kirjattu soittimen kunto vuokrahetken alussa. Reklamaatio soittimen ja/tai soitintarvikkeiden mahdollisista muista vioista on tehtävä 24 tunnin kuluessa vastaanotosta. 

5. OMISTAJUUS:
 Vuokrasoittimen ja soitintarvikkeet omistaa Pohjolan Vuokrasoitin. Vuokraus on henkilökohtainen. Vuokraajalla ei ole missään kohdassa oikeutta myydä, lainata, pantata tai muulla tavalla hankkiutua eroon vuokrasoittimesta tai soitintarvikkeista, eikä antaa siihen käyttöoikeutta toiselle henkilölle. Vuokraaja on vastuussa vuokraamastaan soittimesta sekä soitintarvikkeista täysimääräisesti Pohjolan Vuokrasoittimelle.
 

6. VAHINGONKORVAUSVASTUU:
 Vuokraaja on ilmoitusvelvollinen Pohjolan Vuokrasoittimelle vuokrattua soitinta kohdanneesta vahingosta tai katoamisesta. Vuokraaja on kokonaisuudessaan vastuussa vuokrattujen soittimien ja soitintarvikkeiden katoamisesta, varastetuksi tulemisesta, vahingoittumisesta ja tuhoutumisesta. Mikäli vuokrattu esine katoaa, vuokraaja sitoutuu maksamaan täyden listahinnan (vähennettynä mahdolliset takuumaksut).
 
Pohjolan Vuokrasoitin ei vastaa mistään häviämisestä tai vahingosta, joka johtuu siitä riippumattomien tahojen huolimattomuudesta tai muusta vuokrasoittimen toimitukseen liittyvistä muutoksista tai toimintahäiriöistä.

 7. TARKASTUS JA HUOLTO:
Pohjolan Vuokrasoitin tarkastaa soittimen ja soitintarvikkeet ennen vuokra-ajan alkua ja varmistaa niiden toiminta- ja soittokunnon. Vuokraajalle annetaan soittimen luovutuksen yhteydessä instrumentin käsittelyohjeet. Vuokraaja sitoutuu pitämään vuokrattavan soittimen ja soitintarvikkeet samassa kunnossa, kuin missä hän on ne vastaanottanut. Vuokraaja vastaa itse vuokra-aikana soittimen tai soitintarvikkeiden kuluvien osien (esim. kielet, jouhet) rikkoutumisesta ja niiden uusimisen tai korjauksen kuluista. Vuokraajan tulee sopia yksinomaan Pohjolan Vuokrasoittimen/Jousisoitin P. Suihkonen Ky:n kanssa mahdollisista korjauksista. Ainoastaan tässä sopimuksessa mainittu Jousisoitin P. Suihkonen Ky saa suorittaa vuokrasoittimien huolto- ja korjaustoimenpiteitä, ellei muusta ole kirjallisesti sovittu. Vuokraaja on taloudellisesti vastuussa korjauksista ja huoltotoimenpiteistä, joista ei ole kirjallisesti sovittu Pohjolan Vuokrasoittimen/Jousisoitin P. Suihkonen Ky:n kanssa.  

Vuokraaja on vastuussa mahdollisesta vuokrasoitinta kohdanneesta laiminlyönnistä, varkaudesta, ilkivallasta, tulipalosta, tulvasta ja onnettomuudesta sekä force majeure -olosuhteista. Vuokraajan tulee pakata soitin huolellisesti. Hän on vastuussa soittimesta siihen saakka, kunnes Pohjolan Vuokrasoitin on vastaanottanut soittimen ja todennut sen kunnossa olevaksi. Vuokra-ajan alussa peritty takuumaksu palautuu täysimääräisenä takaisin vuokraajalle, jos palautunut soitin ja soitintarvikkeet ovat siinä kunnossa, kuin ne olivat vuokra-ajan alkamishetkellä.

 8. PERINTÄ:
Vuokraaja on velvollinen palauttamaan vuokratut esineet takaisin Pohjolan Vuokrasoittimelle niin pyydettäessä. Mikäli näin ei tapahdu, vuokraaja sitoutuu maksamaan Pohjolan Vuokrasoittimelle vuokrattujen esineiden täyden ostohinnan sekä muut mahdollisesti maksamatta jääneet kulut, mukaan lukien mahdolliset perintä- ja asianajajan kulut. Pohjolan Vuokrasoittimella on oikeus veloittaa vuokraajalta kaikki maksamattomat maksut.
 

9. VUOKRATUN ESINEEN PALAUTTAMINEN / TAKAISIN HANKKIMINEN:
 Vuokraaja sitoutuu palauttamaan vuokrasoittimen takaisin Pohjolan Vuokrasoittimelle vuokra-ajan päättyessä. Vuokraaja ei voi kieltäytyä palauttamasta soitinta sillä perusteella, että siitä on aiheutunut hänelle kustannuksia. Palautushetkellä vuokratun soittimen kunto tulee olla vähintään tyydyttävä (tavanomainen kuluminen sallitaan). Kaikki maksamattomat vuokrapalkkiot peritään vuokrasoittimen palauttamisen yhteydessä.
 

10. MYÖHÄSTYNYT MAKSUSUORITUS / MYÖHÄSTYMISMAKSU:
Vuokraaja on taloudellisesti vastuussa mahdollisesta laiminlyönnistä, mikäli vuokrasopimukseen tai vuokratun esineen palauttamiseen liittyvä maksusuoritus myöhästyy yli 14 päivää. Tässä tapauksessa Pohjolan Vuokrasoittimella on oikeus periä maksamattomasta laskusta viivästyskorko sekä muistutus- ja perimiskulut. Mikäli maksusuorituksen viivästyessä yli 14 päivää vuokraaja ei vastaa Pohjolan Vuokrasoittimen/Jousisoitin P. Suihkonen Ky:n yhteydenottoihin (sähköposti/puhelin), vuokraaja sitoutuu maksamaan vuokratun esineen täyden ostohinnan sekä muut mahdolliset maksamatta jääneet kulut.
 

11. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN TAI PURKAMINEN:
Tämän vuokrasopimuksen voi päättää joko vuokraaja itse tai Pohjolan Vuokrasoitin/Jousisoitin P. Suihkonen Ky. Sopimusta päätettäessä kaikki maksusuoritukset tulee olla maksettu kokonaisuudessaan ja vuokratun soittimen sekä soitintarvikkeiden tulee olla vähintään tyydyttävässä kunnossa. Vuokrasopimus katsotaan päättyneen myös silloin, kun vuokraaja ostaa vuokratun soittimen Pohjolan Vuokrasoittimelta/Jousisoitin P. Suihkonen Ky:ltä.
 
Pohjolan Vuokrasoittimella on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli vuokraaja menettelee niin, että on perusteltua olettaa vuokratun soittimen olevan vaarassa vahingoittua. Pohjolan Vuokrasoittimella on vastaava oikeus myös silloin, kun vuokraaja menettelee tämän vuokraussopimuksen vastaisesti. Purkutilanteessa vuokraajan tulee luovuttaa soitin välittömästi Pohjolan Vuokrasoittimelle.
 
Vuokraaja on velvollinen palauttamaan vuokratut soittimet ja soitintarvikkeet fyysisesti Pohjolan Vuokrasoittimelle ennen mahdollista konkurssi-ilmoitusta. Mikäli näin ei tapahdu, katsotaan se omaisuuden varastamisyritykseksi.
 

12. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO:

 Tätä sopimusta on tehty kaksi alkuperäiskappaletta, yksi Pohjolan Vuokrasoittimelle ja yksi vuokraajalle. Tämä sopimus kattaa kokonaisuudessaan sopimuksen vuokraajan ja Pohjolan Vuokrasoittimen välillä. Sopimusta ei voi muokata, parannella tai muuttaa ilman tämän sopimuksen osapuolten allekirjoittamaa kirjallista sopimusta. Tämä sopimus tulee Pohjolan Vuokrasoitinta velvoittavasti voimaan allekirjoittamishetkellä ja vuokraajaa kohtaan vuokrasoittimen luovutushetkellä